آب شیرین کن ها

آب شیرین کن

آب شیرین کن :چه برای مصارف آشامیدنی و چه برای مصارف صنعتی، معمولا آب طبیعی احتیاج به تصفیه  توسط آب شیرین کن ها دارد. تصفیه آب توسط آب شیرین کن ها برای مصارف آشامیدنی هم آسان تر و هم ارزان تر از تصفیه آب …


آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی : اگرچه شیرین سازی آب دریا ظاهراً با طیفی از اثرات مفید اقتصادی- اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی به دلیل تامین آب آشامیدنی با کیفیت بالاو بدون آسیب رسانی به اکوسیستم های طبیعی و منابع آب شیرین…


بازدارنده های رسوب در آب شیرین کن

روش های کنترل رسوب در آب شیرین کن ها :سه روش معمولا برای کنترل رسوب سیستم های آب شیرین کن بکار گرفته می شود: اسید زنی (Acidification ) – نرم سازی با زئولیت (Zeolite softening )- اضافه کردن آنتی اسکالانت…


مقایسه بین روش های مختلف شیرین سازی آب در آب شیرین کن ها

نوع انرژی و موجودیت آن در آب شیرین کن ،چون انرژی ، عامل مهمی در اقتصاد آب شیرین کن هاست ، ارزیابی گزینه انرژی به طور کامل ضروری است.با توجه به هزینه کم انرژی الکتریکی ، روش های RO)Reverse Osmosis) و …


آب شیرین کن صنعتی

در آب شیرین کن صنعتی شاهد حذف نمک های محلول از آب به صورت کاملا فیزیکی خواهیم بود ، تئوری انحلال و انتشار آب درآب شیرین کن صنعتی در انواع سیستم های آب …


آب شیرین کن اسمز معکوس

سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس، از جمله روشهای نوین تصفیه و نمک زدائی آب محسوب می گردد. آب شیرین کن اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی -جداسازی است که در این فرآیند، جریان آب خام به دو جریان آب محصول و جریان آب…


آب شیرین کن خانگی

دستگاه های آب شیرین کن خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی به کار می روند. این پارامترها عمدتا عبارتند از :الف)سختی آب،ب)کلر و ترکیبات بیماریزای کلر ،ج)فلزات سنگین ،د)آلودگی های میکروبی …