سیستم بازیابی سولفور

تصفیه فاضلاب

سیستم بازیابی سولفور

اولین بار بازیافت عنصر گوگرد از گاز اسیدی بوسیله فرایند کلاوس بیش از 100 سال قبل انجام گرفته است. مقدار گوگرد نفت خام و گاز طبیعی در افزایش سختی گوگرد موجود در سوختها، پالایش ها و تکمیل کننده های گازی، ظرفیت بازیافت گوگرد اضافی را مشکل میسازد. در زمانی مشابه، عوامل تنظیم کننده محیطی در تعدادی از کشورها به انتشار استانداردهای دقیقی برای جداسازی گوگرد از روغن، گاز و فرایندهای شیمیایی اثرگذار ادامه پیدا کرد. روشهای بهبود یافته قابل اطمینان و تکنولوژیهای اثرگذار پرهزینه متناسب با احتیاجات ما تغییر می یابند. امروزه در پاسخ به این تمایل چندین تکنولوژی جدید مطابق با دقیق ترین تنظیمات بوجود آمده اند.

فرایند کلاوس در صنعت بعنوان یک استاندارد برای بازیافت گوگرد میباشد که فرایند تبدیل کلاوس اولین مقدمه است. بدین منظور کنترل ظرفیت آلودگی هوا در بازیافت بیش از حدود 97 درصد گوگرد از جریان گاز اسیدی که به صورت دیگری سوخته شده و وارد اتمسفر میگردد، قابل توجه میباشد. به هر جهت سیستم کلاوس از این جهت که شناخته شده میباشد در تنظیم کنترل آلودگی­های هوا دقیق­تر است و هدف تنظیم ترکیبات گوگردی ایجاد شده در سیستم جریان گازهای خروجی میباشد. به عنوان یک نتیجه بسیاری از تکنیکهای پیشنهاد شده و یا بهبود یافته جداسازی کاربردی گوگرد را از سیستمهای بازیافت گوگرد افزایش داده و بنابراین مقدار گوگرد آزاد شده در اتمسفر را کاهش میدهند. میزان بازیافت گوگرد در سیستمهای دو مرحله­ای کلاوس 90-96 % و در سیستمهای سه مرحله­ای 95-98 % است. اغلب کشورها میبایست گوگرد را در حدود 98.5 % تا 99.9% بازیافت نمایند. بنابراین لازم است ترکیبات گوگردی در سیستم گاز خروجی کلاوس کاهش بیشتری داشته باشند.

پارامترهای اصلی اثرگذار در انتخاب فرایند پاکسازی گاز خروجی شامل:
ـ ترکیبات خوراک گاز شامل مقدار هیدروژن سولفید، هیدروکربنها و دیگر آلودگیها
ـ تجهیزات خروجی و پیکربندی فرایند
ـ میزان بازیافت مورد نیاز
ـ غلظت نوعی گوگرد در گاز خروجی
ـ آسانی عملکرد
ـ کیفیت محصول گوگرد
ـ هزینه ها (عملیات و سرمایه)

تصفیه فاضلاب

به اشتراک گذاری این مطلب