سولفور زدائی از گاز دودکش-FGD

تصفیه خانه آب

سولفور زدائی از گاز دودکش-FGD

تصفیه خانه آب

سولفور زدائی از گاز دودکش – همانطور که میدانیم خروج گازهای آلاینده ای مانند SO2 و گازهای اسیدی از قبیل HF, HCl از دودکش های صنعتی سبب آلودگی هوا شده و انتشار این گازها در هوا بر طبق قوانین محیط زیستی دارای محدودیتهایی می باشد .روش حذف این گازها بر اساس ستونهای جاذب می باشد .گاز حاوی SO2 در یک ستون جاذب، با دوغاب آب آهک که به آن اسپری می‌شود برخورد می‌کند. دوغاب آب آهک را در یک مخزن، با مخلوط کردن پودر نرم آهک و آب تهیه می‌کنند. این دوغاب جاذب سپس به مخزن ستون پمپ می‌شود.

ستون جاذب (absorber) یک برج است که گاز در داخل آن به سمت بالا حرکت می‌کند درحالی‌که دوغاب آب آهک رو به سمت پائین، روی آن اسپری می‌شود. در داخل ستون گاز SO2 در اثر جذب و نیز واکنش با دوغاب جدا می‌شود.

واکنش‌هایی که در ستون جاذب انجام می‌شود، در داخل چاهک ستون که به عنوان مخزن واکنش عمل می‌کند، تکمیل می‌شوند. این چاهک زمانی را فراهم می‌کند تا ذرات ریز آهک حل‌شده و همچنین در اثر واکنش با SO2 محلول، و اضافه کردن اکسیژن تولید سنگ گچ نماید.

آب شیرین کن

به اشتراک گذاری این مطلب