پیشرفت پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر هفته سوم اسفند ماه

تصفیه فاضلاب صنعتی

پیشرفت پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر هفته سوم اسفند ماه

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .