اسمز معکوس

اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس، از جمله روشهای نوین تصفیه و نمک زدائی آب محسوب می گردد. اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی -جداسازی است که در این فرآیند، جریان آب خام به دو جریان آب محصول و جریان آب تغلیظ شده…


اصول طراحی در سیستم های اسمز معکوس

در سیستمهای اسمز معکوسبا آرایش حلزونی طول ظرف استوانه تحت فشار یا مدول در برگیرنده المنتها که گاهی پوسته نگهدارنده نامیده می­شوند، متغیری است که بیشترین تأثیر را روی طراحی سایر اجزاء سیستم اسمز معکوس …


تعاریف و عبارات سیستم اسمز معکوس

در این مقاله عبارات اصلی استفاده شده در ارتباط با سیستم‌های اسمز معکوس تعریف می‌شوند.نرخ شدت جریان در سیستم اسمز معکوس:یک سیستم اسمز معکوس بر مبنای نرخ شدت جریان تولید شده ، سنجیده می‌شود…


حل مشکلات سیستم های اسمز معکوس

مهمترین پارامتر برای سیستمهای اسمز معکوس، دفع نمک آن می­باشد. دفع نمک، نه تنها نشان دهنده کارآیی غشاء اسمز معکوس است، بلکه به طور مستقیم در کیفیت آب خروجی تأثیر می‌گذارد. کاهش دفع میزان نمک در…


گرفتگی و شستشوی دوره ای غشاء در سیستم های اسمز معکوس

گرفتگی غشا در سیستم اسمز معکوس با شستشوی ادواری مناسب، اکثر گرفتگی‌ها قابل تمیز شدن از سطح غشا می‌باشند.اگر در زمان لازم و به موقع در سیستم‌های اسمز معکوس


جلوگیری از تشکیل رسوب در سیستم اسمز معکوس

جلوگیری از تشکیل رسوبدر اثر عبور آب خالص از غشاء، آب دور ریز با غلظت زیاد (که قادر به عبور از غشاء نیست) در پشت غشاء باقی می‌ماند. همزمان با عبور آب از میان هر المنت، غلظت املاح آب تغلیظ شده در غشاء افزایش…


عملکرد تجهیزات ابزار دقیق در سیستم اسمز معکوس

بطور کلی برای تنظیم دقیق دبی‌ها و فشارها در سیستم اسمز معکوس بهتر آن است تا به منظور ثبت آسانتر داده ها، پارامترهای ابزار دقیق در داخل اتاق کنترل مرکزی نشان داده شود. در این راستا پیشنهاد می­شود …


آشنایی با مبانی فرایند اسمز معکوس

اسمز معکوساز جمله شیوه هایی است که امروزه بطور گسترده در شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمی از پسابهای صنعتی بکار برده می­شود. بطور کلی این روش بر پایه انتقال جرم حلال با استفاده از غشای نیمه …


عملکرد پمپهای فشار قوی در سیستم اسمز معکوس

پمپهای فشار قوی یکی از اجزای اصلی هر سیستم اسمز معکوس می­باشد. این پمپها باید جریان یکنواخت برای المنتهای اسمز معکوس فراهم آورد. طراحی این پمپها باید به گونه­ ای باشد که نرخ جریان مورد نظر …


هزینه اولیه تجهیزات و راهبری در سیستم اسمز معکوس

بطور کلی هزینه اولیه سیستم اسمز معکوس بستگی به ظرفیت واحد دارد. در سیستم‌هائی که ظرفیت آنها کمتر از gpm 150 است، هزینه تصفیه هر گالن به طور محسوسی با ظرفیت واحد تغییر می‌کند …


جداسازی کلر آزاد از آب خوراک غشاء پلی آمید

غشاءهای پلی آمید تنها قادر به تحمل میزان بسیار اندک کلر آزاد می­باشند. بسته به سایر اجزای موجود در آب خوراک، کلر حتی با غلظت ناچیز می‌تواند موجب تجزیه غشاء پلی آمید شود. حضور آهن، مس، منیزیم …


فولینگ و ترسیب بیش از حد و PH زیاد آب خوراک

فولینگ و ترسیب بیش از حداصولاً ترسیب عبارت از نشستن نمکهای کم محلول روی سطح غشاء و فولینگ عبارت از تجمع مواد معلق جامد و میکروارگانیسمها روی سطح غشاء می­باشد. فولینگ در سیستمهای RO یک پدیده طبیعی …


نگهداری و تعمیرات سیستم اسمز معکوس

نگهداری و تعمیرات سیستم اسمز معکوس و حل مشکلات و مسائل محتمل بر این سیستم مانند، تزریق بیش از حد اسید، وجود بیش از حد مواد میکروبی و برگشت فاضلاب، عوامل محیطی و …