پیشرفت پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر هفته آخر بهمن ماه

تصفیه فاضلاب صنعتی

پیشرفت پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر هفته آخر بهمن ماه

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .