تصفیه پساب روغنی

تصفیه فاضلاب

تصفیه پساب روغنی

تصفیه پساب روغنی – پساب نفتی یا روغنی در بسیاری از صنایع نظیر پالایشگاههای نفت، پتروشیمی ها، صنایع غذایی، چرم سازی و صنایع فولاد تولید می گردند. چربی (Fat)، روغن (Grease) و نفت (Oil) موجود در پساب خروجی از این قبیل کارخانجات می بایست پیش از تخلیه به محیط زیست، حذف گردد. در برخی موارد نظیر پالایشگاهها، نفت خام(CrudeOil)جدا شده از پساب مجدداً به همان کارخانه بازگشت داده می شود و در برخی تصفیه خانه ها، روغن یا چربی جدا شده جهت استفاده در کاربردهای دیگر نظیر سوزاندن و تولید حرارت مورد استفاده قرار می گیرد.

بر طبق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست ایران، استاندارد خروجی چربی و روغن از تصفیه خانه های فاضلاب بایستی برابر 10 میلی گرم در لیتر باشد که البته این مقدار در مقایسه با برخی استانداردهای جهانی کمی سختگیرانه می باشد. در خصوص صنایع و پالایشگاههای حاشیه خلیج فارس، بر اساس پروتکل کویت ( Kuwait Protocol)، مقادیر نفت یا روغن موجود در پساب پس از عبور از تصفیه خانه های فاضلاب نفتی نباید بیشتر از 15 میلی گرم در لیتر باشد.

جهت حصول به استانداردهای مذکور، لازم است که ابتدا ترکیبات پساب نفتی / روغنی، مقدار نفت / روغن در پساب، دانسیته نفت، دانسیته آب، TDS آب، دمای آب و پساب و… شناسایی و اندازه گیری شده و سپس با توجه به نتایج حاصله، فرایند و یا تجهیز لازم اتخاب گردد.

طراحی تصفیه پساب های روغنی/نفتی

مبانی طراحی تصفیه پساب های روغنی/نفتی و نیز تصفیه آب همزاد نفت(Produced Water Treatment) معمولاً بر اساس قانون استوکس (Stoke’s Law) و API 421 صورت میگیرد. در بعضی موارد نیز روابط جذب و نفوذ و گریز از مرکز مورد استفاده قرار می گیرند. درانتخاب روشهای تصفیه پسابهای نفتی همواره بایستی دقت داشت که چیدمان و نحوه قرار گیری تجهیزات به طور مناسب رعایت گردد و این امر لزوم بررسی PFD (Process Flow Diagram) و P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) و یا حتی انجام آزمایشات لازم را را قبل از ارائه یا فروش صرف تجهیزات پالایش پساب نفتی، بیشتر بارز می نماید.

تصفیه فاضلاب

به اشتراک گذاری این مطلب