هیدرات زدایی از نفت و گاز

هیدرات زدایی از نفت و گاز

هیدرات زدایی از نفت و گاز

هیدرات زدایی از نفت و گاز ، گاز طبیعی و نفت خام بطور طبیعی در مخازن زیرزمینی با آب در تماس می‌باشند. مولکولهای آب بخاطر داشتن پیوندهای هیدروژنی قوی، با بوجود آوردن حفره‌هایی تشکیل یک ساختمان شبه شبکه‌ای را می‌دهد. این ساختمان شبه شبکه‌ای که بعنوان شبکه هیدرات خالی شناخته می‌شود، ناپایدار بوده، ولی در حضور اجزاء گاز طبیعی با قطرهای مولکولی کوچکتر از قطر حفره‌ها می‌تواند به یک ساختمان پایدار تبدیل شود.

این ماده کریستالی شبه یخ بعنوان هیدرات گاز طبیعی شناخته می‌شود.هیدارتهای گازی، ترکیباتی کریستالی جامد است که شبیه برف یا یخ سست بوده و فرمول عمومی آنها بصورت Mn H2O می‌باشد که M شامل مولکول تشکیل‌دهنده هیدرات می‌باشد. بعنوان مثال در حالتی از هیدرات متان 8 مولکول متان توسط 46 مولکول آب احاطه می‌شود.

در مجموعه‌ای از فرآیندهای موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پدیده تشکیل هیدارت‌های هیدروکربن ممکن است بوجود آید که می‌تواند باعث گرفتگی خطوط لوله و دستگاه‌ها شده و سبب عوارضی چون انفجار در پشت شیرهای کنترل ‌گردد.
گرم کردن جریان گاز بنحوی که زیر شرایط اشباع قرار گیرد و استفاده از خط جریان و تجهیزات در دمای بالای نقطه هیدرات استفاده از مواد بازدارنده هیدرات از قبیل سولفونات اروماتیک آلکیل آمونیوم، پلی وینیل پیرولیدون، متانول یا گلایکول معمولا مونواتیلن گلایکول یا دی اتیلن گلایکول که سبب کاهش دمای تشکیل هیدات و نقطه انجماد و درنهایت نم زدایی گاز با استفاده از بسترهای جامد سیلیکاژل، مولکولارسیو و… و یا گلایکول می تواند یکی از راه های حذف بخار آب و نهایتا جلوگیری از هیدرات باشد.

هیدرات زدایی از نفت و گاز

به اشتراک گذاری این مطلب