بازیابی گلایکول

تصفیه آب

بازیابی گلایکول

تصفیه خانه

بازیابی گلایکول ،فرایند پایدارسازی میعانات به منظور کاهش فشار بخار میعانات به وسیله برج تقطیر پایدارسازی انجام می شود.خوراک واحد پایدارسازی میعانات گازی به صورت مخلوطی از چند جریان است که خوراک عمد ه این واحد به طور مستقیم از لخته های گازی استخراج شده تامین می شود. این جریان حاوی میعانات خام گازی، آب گلایکولی و هیدروکربن های استخراجی می باشد. جریان مذکور با هیدروکربن های خروجی از واحد شیرین سازی و نم زدایی مخلوط شده و به عنوان خوراک نها یی فر ایند پایدارسازی شناخته می شود.

مخزن های تبخیر ناگهانی در فرآیند پایدارسازی نقش بسزایی دارند به نحوی که مخزن تبخیر ابتدایی در این روش به عنوان یک جداکننده سه فازی عمل کرده و خوراک ورودی به این مخزن به سه جریان آب گلایکولی، میعانات گازی و جریان گاز تفکیک می شود.

gly

با توجه به ضرورت حذف آب گلایکولی برای ارسال به واحد بازیابی مونو اتیلن گلایکول، کلیه جریان های حاوی گلایکول در فرایند با جریان خروجی از این مخزن ترکیب شده و به واحد بازیابی گلایکول فرستاده می شود . برای حذف مونو اتیلن گلایکول باقیمانده در میعانات ، نمک زدایی به وسیله یک برج نمک زدا و از طریق تزریق آب تازه در دمای 45 درجه سانتیگراد و فشار 47 بار صورت می گیرد. آب گلایکولی خارج شده از برج نمک زدا پس ازاختلاط با دیگر جریان های گلایکول دار خروجی از فرایند به واحد بازیابی مونو اتیلن گلایکول ارسال می گردد.

به اشتراک گذاری این مطلب