پیشرفت پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر هفته اول بهمن ماه

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

پیشرفت پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر هفته اول بهمن ماه

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .