اسمز معکوس

اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس، از جمله روشهای نوین تصفیه و نمک زدائی آب محسوب می گردد. اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی -جداسازی است که در این فرآیند، جریان آب خام به دو جریان آب محصول و جریان آب تغلیظ شده…


اصول طراحی در سیستم های اسمز معکوس

در سیستمهای اسمز معکوسبا آرایش حلزونی طول ظرف استوانه تحت فشار یا مدول در برگیرنده المنتها که گاهی پوسته نگهدارنده نامیده می­شوند، متغیری است که بیشترین تأثیر را روی طراحی سایر اجزاء سیستم اسمز معکوس …


تعاریف و عبارات سیستم اسمز معکوس

در این مقاله عبارات اصلی استفاده شده در ارتباط با سیستم‌های اسمز معکوس تعریف می‌شوند.نرخ شدت جریان در سیستم اسمز معکوس:یک سیستم اسمز معکوس بر مبنای نرخ شدت جریان تولید شده ، سنجیده می‌شود…


گرفتگی و شستشوی دوره ای غشاء در سیستم های اسمز معکوس

گرفتگی غشا در سیستم اسمز معکوس با شستشوی ادواری مناسب، اکثر گرفتگی‌ها قابل تمیز شدن از سطح غشا می‌باشند.اگر در زمان لازم و به موقع در سیستم‌های اسمز معکوس


عملکرد تجهیزات ابزار دقیق در سیستم اسمز معکوس

بطور کلی برای تنظیم دقیق دبی‌ها و فشارها در سیستم اسمز معکوس بهتر آن است تا به منظور ثبت آسانتر داده ها، پارامترهای ابزار دقیق در داخل اتاق کنترل مرکزی نشان داده شود. در این راستا پیشنهاد می­شود …


آشنایی با مبانی فرایند اسمز معکوس

اسمز معکوساز جمله شیوه هایی است که امروزه بطور گسترده در شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمی از پسابهای صنعتی بکار برده می­شود. بطور کلی این روش بر پایه انتقال جرم حلال با استفاده از غشای نیمه …


عملکرد پمپهای فشار قوی در سیستم اسمز معکوس

پمپهای فشار قوی یکی از اجزای اصلی هر سیستم اسمز معکوس می­باشد. این پمپها باید جریان یکنواخت برای المنتهای اسمز معکوس فراهم آورد. طراحی این پمپها باید به گونه­ ای باشد که نرخ جریان مورد نظر …