هزینه اولیه تجهیزات و راهبری در سیستم اسمز معکوس

هزینه اولیه تجهیزات و راهبری در سیستم اسمز معکوس

هزینه اولیه تجهیزات و راهبری در سیستم اسمز معکوس

بطور کلی هزینه اولیه سیستم اسمز معکوس بستگی به ظرفیت واحد دارد. در سیستم‌هائی که ظرفیت آنها کمتر از gpm 150 است، هزینه تصفیه هر گالن به طور محسوسی با ظرفیت واحد تغییر می‌کند. هزینه‌های اسکلت و پمپ فشار قوی و نیروی انسانی نسبت به هزینه‌های غشا و محفظه‌ المنت بسیار زیاد است. در سیستم‌هایی که ظرفیت آنها زیاد است، هزینه‌های صرف شده نسبت مستقیم با میزان تصفیه آب دارد. هزینه سیستم RO به طور محسوسی به سایر کارخانه‌ها بستگی دارد، نظیر میزان تجهیزات پیش تصفیه مورد استفاده، دسترسی پمپ آماده به کار و نیاز به پیمانکار خدماتی.

هزینه‌های راهبری یک سیستم RO شامل موارد زیر است:

*برق
*تزریق مواد شیمیایی
*فیلتر کارتریج
*تعویض غشا
*هزینه آب خام و منبع نگهداری آن
*شستشوی شیمیایی
*نیروی انسانی مورد نیاز برای تعمیرات و نگهداری

توان

میزان انرژی مورد نیاز برای رانش پمپ توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود.

به ازای 1000 گالن آب محصول kwh = (فشار پمپ × 00728/0) / (بازدهی پمپ × بازدهی موتور × بازدهی )
بطوریکه :

Kwh : انرژی مورد نیاز پمپ
فشار پمپ: فشار اعمال شده به سیستم توسط پمپ فشار قوی
بازدهی پمپ: بازدهی پمپ در میزان پمپاژ آب

 

تزریق مواد شیمیایی

هزینه این مواد عبارتند از:

هزینه مواد شیمیایی (به ازای 1000 گالن آب محصول) = 3/8Lb/gallon تزریق مواد شیمیایی × ppm هزینه مواد × /Lb بازدهی / 1000 ×

 

کارتریج فیلتر

اندازه‌ کارتریج فیلترها معمولاً 10 اینچ است، بنابراین، صنایع سازنده فیلتر، این اندازه را به عنوان مبنا برای سایر موارد در نظر می‌گیرند، به طوری که فیلتر 40 اینچی معادل 4 فیلتر 10 اینچی است (TIE) .
بسته به دبی طراحی gpm 5 به ازای هر المنت و محاسبه عمر مفید فیلتر، هزینه فیلترها به عنوان تابعی از دبی RO قابل تشخیص است.

هزینه فیلتر را ازای 1000 گالن آب محصول = ( هزینه ÷ TIE ) / ( gpm 5 × بازدهی × روزها / تعویض × 1.44 )

بطوریکه:

TIE  : هزینه نسبی یک فیلتر 10 اینچی است.
تعویض / روزها: تعداد روزهایی که غشاها تعویض شده‌اند.
بازدهی: بازدهی آب محصول که به صورت کسری می‌باشد.

 

تعویض غشا

با استفاده از عمر مفید المنتهای RO ، هزینه سیستم به ازای تصفیه 1000 گالن آب قابل محاسبه است.

هزینه غشا را ازای 1000 گالن آب محصول = (هزینه / تعداد المنت ) / (دبی آب محصول برحسب گالن / المنت × روزها /تعویض × 1.44 )

بطوریکه:

المنت/ هزینه: قیمت یک المنت
تعویض/روزها، تعداد روزهایی که از المنتها استفاده می‌شود و پس از آن باید تعویض گردند.

 

آب و فاضلاب

شهرداریها بر مبنای حجم آب دریافتی، مخزن ذخیره آب و فاضلاب می‌سازند. معمولاً به ازای 748 گالن آب ورودی، مخزنی به حجم ft3 100 ساخته می‌شود. اگر این عدد به عنوان مبنا فرض شود، هزینه نگهداری آب توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود.
هزینه آب و مخزن به ازای 1000 گالن آب محصول = (هزینه / ft3) / (بازدهی × 0.748 )

به طوری که:
Ft3 / هزینه (هزینه بازای هر ft3 ) شامل هزینه آب و ذخیره آن به ازای هر ft3 آب مصرف شده است. بازدهی: عبارت از بازدهی آب محصول است که کمتر از 1 می‌باشد.

هزینه شستشوی شیمیایی

در اکثر سیستم‌های RO ، تناوب شستشوی شیمیایی به حدی کم است که هزینه مواد شیمیایی مورد نیاز در مقایسه با کل حجم آب تولیدی بین فاصله زمانی دو شستشو، بسیار اندک است. به هرحال، هزینه شستشوی شیمیایی برای کاربردهایی که گرفتگی آنها سنگین است، می‌تواند زیاد باشد.

هزینه مواد شیمیایی به ازای 1000 گالن آب محصول = (هزینه مواد شیمیایی / شستشو ) / ( gpm آب محصول × روزها /شستشو × 1.44 )

بطوریکه:
هزینه مواد شیمیایی: هزینه مواد شیمیایی که در هر شستشو مصرف می‌شود.
آب محصول بر حسب gpm : دبی آب محصول سیستم RO که برحسب gpm بیان می‌شود.
شستشو/روزها: تعداد روزهایی که دو شستشوی شیمیایی از هم فاصله دارند.

 

نیروی انسانی

در سیستمهای کوچکتر RO ، نیروی انسانی مورد نیاز برای نگهداری سیستم RO ، هزینه عمده‌ای از راهبری سیستم RO را شامل می‌شود. زمان مورد نیاز برای ثبت داده‌های راهبری و تمیزکاری یک سیستم RO برای سیستم‌های کوچکتر، بطور محسوس کمتر از سیستم‌های بزرگتر نیست. نیروی انسانی مورد نیاز برای تمیز کاری و شستشوی یک آرایش RO معمولاً 4 نفر- ساعت است.

هزینه نیروی انسانی بازای 1000 گالن آب محصول = [ ( نفر ساعت/ هزینه× زمان شستشو ) / (تمیزکاری/ روزها×آب محصول gpm ( ] + [ (نفر ساعت/ هزینه + روز/ساعت کارکرد) / 1.44× 1.44 آب محصول ( ]

به طوری که:
زمان تمیزکاری، زمان مورد نیاز برای شستشوی سیستم RO است.
نفر ساعت/ هزینه، عبارت از هزینه به ازای هر نفر در یک ساعت است.
روز/ساعت کارکرد، تعداد ساعتی است که هر روز RO در سرویس قرار می‌گیرد.
آب محصول gpm ، دبی آب محصول برحسب gpm است.
تمیزکاری/روزها، تعداد روزهایی است که بین دو شستشوی شیمیایی به طول می‌انجامد.

به اشتراک گذاری این مطلب